Sanácia a odvlhčenie budovy Právnickej fakulty v Trnave

Prestup vlhkosti obvodovými časťami Právnickej fakulty v Trnave spôsobil vlhnutie a vlhké steny v rámci miestností študovní, kancelárie pedagógov, knižnice a ostatných priestorov.

Zriaďovateľ Právnickej fakulty sa rozhodol riešiť vlhnutie prevedením sanácie a zamedziť ďalšiemu poškodzovaniu stavby Právnickej fakulty.

Sanácia zabezpečí vytvorenie dodatočnej zvislej hydroizolácie, pričom zamedzí prestupu vlhkosti a vlhnutiu obvodovej konštrukcie.

Krátko z histórie:

Budova Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je postavená na okraji historického jadra Trnavy, na rohu Kollárovej a Rázusovej ulice.

Budova právnickej fakulty bola pôvodne postavená pre okresnú nemocenskú poisťovňu.  Postavená bola v roku 1934, autorom sú architekti Faulhammer František a  Eugen Linhart, jedna z najvýznamnejších osobností česko-slovenskej funkcionalistickej architektúry, ktorý spolupracoval aj na Mohyle M.R. Štefánika s architektom Dušanom Jurkovičom.

Symetrický pôdorys tvaru písmena U je koncipovaný ako dispozičný trojtrakt. Z výtvarného hľadiska dominantný presklený kubus zabezpečuje osvetlenie stredného chodbového traktu, ktorý dáva architektúre ľahkosť a transparentnosť. Obe krídla budovy sú spojené presklenou chodbou nad vstupným dvojpodlažným krídlom.

Hmotová výstavba objektu odráža jeho vnútorné členenie na zdravotnícku a administratívnu funkciu. Vstup je riešený obkladom z travertínu a na prízemí je obklad z červenej keramiky. Zo vstupného priestoru vedú dve schodiskové ramená do ústrednej haly. Z haly viedli dve chodby do vyšetrovní lekárov a na likvidatúru poistných udalostí.  Západné krídlo bolo sídlom administratívy, vo východnom boli zdravotnícke zariadenia. Mimoriadne vysokú kvalitu mali aj pôvodné interiéry. Nachádzame tu mramorové a travertínové obklady stien, liate terazzo na podlahách, drevo a viaceré kovové prvky. Treba mimoriadne oceniť, že rekonštrukciou v rokoch 2004 – 2008 sa nenarušil pôvodný charakter tejto málo známej ale v každom prípade pozoruhodnej funkcionalistickej budovy. Od roku 2002 je budova fakulty kultúrnou pamiatkou.

Zámer zriaďovateľa: odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie miestností Právnickej fakulty

V roku 2021 sa zriadovateľ Právnickej fakulty v Trnave rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov stavby budovy v miestnostiach využívané ako študovne, knižnica, kancelárie pedagógov.

Vlhkosť prestupujúca kapilárnym vzlínaním a pôsobením tlakovej vody poškodzovala obvodový plášť stavby. Z dôvodu nefunkčnej horizontálnej a zvislej hydroizolácie obvodovej konštrukcie dochádzalo k výraznému prenikaniu vlhkosti aj do interiéru stavby, čo malo za následok vlhké steny. Vytvorenie vlhkých máp, narušenie omietok, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie.

  

Zadanie predstavovalo odstránenie negatívneho javu vlhnutia i prestupu vlhkosti, s prihliadnutím na to, že budova je funkcionalistická stavba zo začiatku 20-teho storočia.

Bolo potrebné zvoliť sanačnú metódu, ktorá by nenarušila statiku budovy, zároveň jednorazovým sanačným zásahom odstránila natrvalo problém kapilárnej vzlínavosti, tlakovo pôsobiacej vody a zamedzila negatívnemu vplyvu vlhkosti.

Injektážna aplikácia nenarušuje statiku obvodovej konštrukcie stavby.

Investor sa rozhodol pre jednorazovú  sanačnú metódu, ktorá predstavuje šetrný stavebný zásah, bez narušenia statiky konštrukcie. Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na tlakovej injektážnej aplikácii sanačnej hmoty do obvodovej konštrukcie obvodovej steny stavby.

Tlaková injektáž sa prevádza aplikáciou tesniacej hmoty do vopred vyhotovených injektážnych vrtov. Injektážne vrty sú vopred vyčistené odsatím prachu a  i nečistôt. Následne je do každého vrtu osadený ventil so spätnou klapkou, ktorý zabráni úniku tesniacej hmoty z vrtu. Aplikácia tesniacej hmoty prebieha špeciálnou tlakovou pumpou. V následnej reakcií tesniacej polymérovej hmoty dochádza k rozpínaniu hmoty a transportu do jednotlivých pórov stavebného materiálu. Týmto spôsobom je vytvorená súvislá zvislá hydroizolačná vrstva v celom priereze obvodového nosného muriva. Tesniaca hmota postupne vytvorí zábranu voči prestupu vlhkosti a pôsobeniu tlakovej vody, čím dochádza k postupnému znižovaniu vlhkosti obsiahnutej v murive a k vysušeniu muriva.

Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby a osadenie stavby voči terénu bola v čelnej časti budovy stavby zvolená plošná sanácia obvodového múra. Zvislá hydroizolácia sa vyhotovila v následných radoch, prvý rad hydroizolačnej vrstvy bol vytvorený v interiéry tesne nad úrovňou podlahy a pod úrovňou rastlého terénu v exteriéri.  Injektážna hmota reakciou s vodou obsiahnutou v murive zväčšuje svoj objem, pričom v uzatvorenom priestore sa tlak zvýši a 

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vlhkosti a dochádza k odparovaniu a vysušeniu stavby. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme  poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu i poškodzovaniu vybavenia v miestnostiach. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky.

Kvalitná nemecká patentovaná sanačná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej vodorovnej i zvislej hydroizolácie, dlhú funkčnosť a životnosť prevedenej dodatočnej hydroizolácie,  čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.

Sanácie stavieb

ELCOP, s.r.o.

Piesková 1153/14, 949 01 Nitra

WEB: www.odvlhceniestavieb.sk

Info linka: +421 904 066 066

Zaoberáme sa odvlhčovaním stavieb s použitím najmodernejšej patentovanej Nemeckej technológie, odporučíme vhodný zásah pre odvlhčenie stavby, poskytujeme bezplatné poradenstvo, návrh riešenia sanácie, realizáciu diela.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*