Sanačné omietky

sanačné omietky
sanačné omietky

Sanačné omietky predstavujú jednu z hlavných častí opatrení vedúcich k riešeniu problémov zavlhnutého a zasoleného muriva. Máte vlhké steny, čítajte ďalej pre riešenie odvlhčenia a sanácie stavby.

Sanačné omietky neriešia príčinu vlhnutia muriva, ale zmierňujú iba následok vlhnutia !

V prípade vlhnutia stavby je potrebná diagnostika a následne voľba a návrh správneho postupu odvlhčenia stavby. Odvlhčením sa rozumie prevedenie izolácie stavby vhodnou metódou. Medzi najmodernejšie a účinné metódy je vyhotovenie vodorovnej, alebo zvislej izolácie stavby použitím izolačnej hmoty formou tlakovej injektáže. Kvalita a životnosť izolácie závisí kvality izolačnej hmoty, najkvalitnejšie hmoty sú na báze priečne sieťovaných polymérov, napr. injektážna hmota WBg. Posledným krokom je voľba a nanesenia vhodných omietok, pre zavlhnuté stavby sú vhodné sanačné omietky WTA.

Sanačné omietky upravuje smernica WTA 2-9-04 ako suché maltové zmesi, ktoré vyhovujú požiadavkám danej smernice pre technické požiadavky a kritéria. WTA predstavuje Vedecko-technickú spoločnosť pre údržbu budov a pamiatkovú starostlivosť v SRN. Tento typ omietok sa akceptuje aj v rámci európskej normalizácie a ako typ omietky je uvedený v EN 998-1, špecifikácia mált pre murivo – časť 1: Malty pre vnútorné a vonkajšie omietky. V systéme noriem však doteraz nie je nijaký porovnateľný predpis, ktorý sa zaoberá sanačnými omietkami, a preto sa v praxi používa smernica WTA ako rozhodujúci podklad pre prácu so sanačnými omietkami.

Ako funguje klasická omietka?

Pri klasickej omietke vlhkosť preniká z vlhnúceho muriva do omietky. Z vodou prestupujú z podložia, cez základy stavby, murivo a omietkou vodorozpustné soli (roztoky síranov, dusičnanov, chloridov, uhličitanov). Voda unáša rozpustené soli na povrch muriva, do omietky a na povrch omietky, voda sa z povrchu omietky odparí ( jedná sa o tzv. odparovaciu zónu), pričom soli sa koncentrujú v samotnej omietke. Soli pri hydratačných a kryštalizačných zmenách rozrušujú omietku aj samotné murivo. Vysoká vlhkosť znižuje mrazuvzdornosť omietok a muriva. Vzhľadom na  degradačné procesy, sa kladú nasledovné požiadavky na sanačné omietky:

 • minimálna kapilárna nasiakavosť, ktorá bráni transportu vody a solí vo vrstve omietky,
 • minimálny difúzny odpor omietky umožňujúci difúziu vodnej pary von z muriva, t. j. nezvyšovanie osmotického tlaku a „vytláčanie” vlhkosti vyššie v murive,
 • odolnosť proti pôsobeniu expanzných síl vplyvom rekryštalizujúcich solí, t. j. vysoký obsah pórov pre možnosť ukladania solí v štruktúre omietky bez jej poškodzovania

Po zohľadnení vyššie uvedených požiadaviek na omietku, ktorú možno označiť ako sanačná omietka, môžeme charakterizovať nasledovne:

 • vysokým obsahom pórov v štruktúre, t. j. vysoká pórovitosť, ktorá je asi tri- až štyrikrát väčšia ako v klasickej vápennocementovej omietke
 • vysoká priepustnosť pre vodnú paru (faktor µ < 12),
 • výrazne znížená kapilárna nasiakavosť

Ako funguje sanačná omietka WTA?

Sanačné omietkové systémy WTA majú vysokú priepustnosť pre vodnú paru, pre vysychanie muriva a zaistenie vizuálne suchého povrchu omietky. Základnými vlastnosťami sú minimálna kapilárna nasiakavosť, minimálny difúzny odpor umožňujúci difúziu pár von z muriva a vysoký obsah pórov pre možnosť ukladania solí v omietke.

Sanačné omietky sa skladajú z 3 vrstiev:

 • Sanačný prednástrek ( špric), zaisťuje adhéziu k podkladu a musí byť odolný voči pôsobeniu kryštalizujúcich solí
 • sanačná podkladová (vysprávková) omietka, slúži ako vyrovnávacia omietka k vyrovnaniu hrubých nedokonalostí podkladu, alebo ako pórovitá jadrová omietka, ktorá slúži ako akumulačná vrstva k prijímaniu solí pri vysoko zasolenom podklade – murive.
 • Sanačná omietka, finálna povrchová a pohľadová úprava muriva, zaisťuje difúziu pár von z muriva, zabezpečí suchý povrch bez výkvetov solí.

Opatrenia v závislosti na stupni zasolenia

Hrúbky jednotlivých vrstiev sanačnej omietky v závislosti na stupni zasolenia uvádzame v článku nižšie.

Pri malom stupni zasolenia:

 • Sanačný prednástrek ( špric), hrúbka do 0,5 cm
 • Sanačná omietka WTA, hrúbka do 2 cm

Stredné až veľké zasolenie muriva:

 • Sanačný prednástrek ( špric), hrúbka do 0,5 cm
 • Podkladová vrstva WTA, hrúbka 1-2 cm
 • Sanačná omietka WTA, hrúbka 1-2 cm

Jedným z dôležitých vlastností sanačnej omietky je objem vzduchových pórov a dostatočná veľkosť celkovo otvorených pórov a kapilárna nasiakavosť.

Rozdiel medzi uzatvorenou a otvorenou pórovitosťou je znázornený na obrázku:

Otvorená pórovitosť je jedna z dôležitých vlastností sanačných omietok pre jej difúzne vlastnosti a pre jej schopnosť ukladať vodorozpustné kryštalizujúce soli.

Ďalšou vlastnosťou sanačnej omietky WTA je nižšia kapilárna nasiakavosť oproti podkladovej vrstve. Nižšia kapilárna nasiakavosť sanačnej omietky WTA zaisťuje, že voda nesúca vodorozpustné soli nepreniká otvoreným pórovitým systémom na povrch omietky a nedochádza k soľným výkvetom a k deštrukcií omietky. Vysoká hodnota kapilárnej nasiakavosti podkladovej (akumulačnej ) omietky WTA umožňuje rýchly prienik kvapalnej vody so soľami z muriva do omietky a tým je splnená jej akumulačná funkcia.

Príprava podkladu pre aplikáciu sanačných omietok WTA:

Dôležitá je vhodná príprava podkladu pre aplikáciu – nanesenie sanačných omietok. Pôvodné zavlhnuté a zasolené omietky je potrebné odstrániť a to nad hranicu viditeľného zavlhnutia, a poškodenia na základné murivo, je potrebné odstrániť poškodené tehly, zdegradované časti. Následne sa nanášajú podľa zasolenia muriva vodorozpustnými soľami potrebné vrstvy sanačnej omietky WTA, sanačný špric, podkladová vrstva sanačnej omietky WTA a pohľadová vrstva sanačnej omietky WTA.

Finálna povrchová úprava sanačnej omietky WTA musí zohľadňovať požiadavky na nízky difúzny odpor voči prestupu vodnej pary. To znamená, že použitá maľovka – farba na stenu nesmie uzatvoriť póry sanačnej omietky.

Vypracoval Ing. Liška

Máte vlhké steny a pozorujete prestup vlhkosti stenami?

Využite služby bezplatného poradenstva:

Tel. +421 907 826 993

Zaoberám sa bezplatným poradenstvom v oblasti stavieb, zistenie príčiny vlhnutia, meranie prestupu vlhkosti, návrh riešenia pre odstránenie vlhnutia, odporučím vhodnú metódu sanácie stavby.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*